Aprel aýynyň aralyk jemlemesiniň netijeleri

61
     Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi 2024-nji ýylyň 3-nji maýyndan 9-njy maýy aralygynda dersler boýunça geçirilen aprel aýynyň aralyk jemlemesiniň netijeleri boýunça ähli derslerden diňe 5-lik baha alan aşakda ady görkezilen talyplara minnetdarlyk bildirýär:
1. 102-nji toparyň talyby Mädalyýew Guwanç Çerkezmyradowiç
2. 201-nji toparyň talyby Halniýazowa Laçyn Arazdurdyýewna
3. 201-nji toparyň talyby Halykow Meret Şadurdyýewiç
4. 202-njy toparyň talyby Ataýewa Merjen Merdanowna
5. 202-nji toparyň talyby Hubeýewa Kamila Wladimirowna
     Mundan başga-da, aprel aýynyň aralyk jemlemesinden hil ýetişigi boýunça öňdäki orunlara mynasyp bolan aşakda görkezilen toparlara we olaryň halypa mugallymlaryna aýratyn sagbolsun aýdýarys!
I orun 203-nji topar Hudaýkulyýew Rejepgeldi
II orun 207-nji topar Kulyýew Kuwwat
III orun 201-nji topar Toýlyýew Nurgeldi 
IV orun 202-nji topar Mýatdurdyýew Begmyrat

Paýlaş

Salgymyz:

Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, Merkez-1 şäherçesiniň 5/2-nji jaýy.

Дашогузский велаят, город Дашогуз, 5/2 Центра-1.

Dashoguz province, Dashoguz city, 5/2 of Merke-1.

Telefon belgiler:
(322 ) 9-09-22, 9-09-42